VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade vyplnenia formulára na webovej stránke www.ReformEnglish.com súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov uvedenýchna odoslaním cez adresu https://www.reformenglish.com/sk/kontakt_telefon_email_skype a osobných údajov získaných pri osobnom rozhovore so spoločnosťou Reform PRODUCTS & SERVICES s.r.o. podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) ako i podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) spoločnosti Reform PRODUCTS & SERVICES s.r.o. na účely preposielania aktuálnych ponúk. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriete na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

 

Podmienky objednávky služieb

V zmysle podmienok objednávky služieb sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje od poskytovateľa prijímať nasledovné služby: „Komunikačný tréning ReformEnglish“ - výučba a zabezpečenie výučby anglického jazyka online pomocou Skype.

Služby je poskytovateľ povinný pre objednávateľa poskytovať v rozsahu uvedenom v bode Trvanie zvoleného balíka, pričom frekvenciu výučby určuje objednávateľ. V prípade zmien v organizácii výučby (zmeny časov, dní, intenzity výučby a pod.) zaväzujú sa zmluvné strany postupovať nasledovne:

Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa o požadovaných časoch výučby najneskôr do štvrtka 17.00 hod. predchádzajúceho týždňa pred týždňom, v ktorom sa výučba uskutoční. V prípade náhlej potreby zrušenia vyučovacej hodiny je objednávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi najneskôr do 17:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa pred začatím plánovanej vyučovacej hodiny, a to vždy telefonicky na čísle +421 918 047 898 alebo mailom na adrese info(zavináč)reformenglish.com. V prípade ak objednávateľ túto povinnosť nedodrží, je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu za takúto vyučovaciu hodinu tak, ako by sa vyučovacia hodina riadne uskutočnila. Na základe tejto dohody je poskytovateľ povinný poskytovať dohodnuté služby zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky  dohodnuté v tejto objednávke, vykonávať prácu osobne – prostredníctvom dojednaného lektora a dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na úkony ním vykonávané. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí vhodné technické podmienky na výučbu. V prípade, že sa výučba z technických dôvodov preruší alebo zruší, objednávateľ má nárok na náhradu vyučovacej hodiny.

 

Garancia vrátenia peňazí

Naša spoločnosť sa riadi ustanoveniami Európskeho parlamentu a Európskej rady z roku 2011 (2011/83/EU) o ochrane spotrebiteľa. V prípade nespokojnosti s našimi službami sa zaväzujeme vrátiť Objednávateľovi peniaze v hodnote zostávajúcich neabsolvovaných vyučovacích hodín.

Mgr. Ladislav Bódi, PhD.

konateľ

Zdieľajte nás:   

Copyright © ReformEnglish.com 2009-2022 All rights reserved

Reform PRODUCTS & SERVICES s.r.o.

Tel.: +421 918 047 898 | info@reformenglish.com | Skype: reform.deutsch1

IMPRESSUM | VŠEOBECNÉ OBCH. PODMIENKY